ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Представяне на ОУ "Л. Каравелов" - с. Трудовец на Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" 2022

Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на общообразователната и допълнителната подготовка. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които се подготвят от Националната комисия.

За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

 

Публикуваме сравнителни данни ( среден брой точки по училища в община Ботевград и максимален брой точки по класове) за анализи и изводи от представянето на нашите ученици. 

 

Участници в състезанието са ученици от 3, 4, 5 и 7 клас. Нямаме представители от 1, 2 и 6 клас.

Галерия снимки