ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Училищната комисията за борба с противообществените прояви обявява конкурс " Разбирателство, вместо насилие в моя клас"

По повод Световния ден за борба с тормоза в училище, Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни обявява конкурс "Разбирателство, вместо насилие в моя клас".

Всеки клас участва с плакат, послание, рисунки и номинира НАЙ-ТОЛЕРАНТНИЯТ УЧЕНИК В КЛАСА.