ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg

Училищен координационен съвет

Училищният координационен съвет за справяне с тормоза в училище, публикува материали, които да са в полза на учителя, с цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

Списък от Документи

 • Въпросници за оценка на тормоза в училище свали файл
 • Тормозът от връстници в училище - метод за оценка свали файл
 • Превенция на агресията - модели за общуване; приказки за ценностите свали файл
 • Чуй ме свали файл
 • Класна стая без тормоз - наръчник за учители свали файл
 • Агресия в начална училищна възраст - стратегия за овладяване свали файл
 • Налагане на санкции - алгоритъм на действие свали файл
 • Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование свали файл
 • Агресия свали файл
 • Правила за превенция на тормоза и насилието свали файл
 • Процедура при кризисна интервенция и начин на действие при сигнал за ученик, жертва на насилие или в риск от насилие свали файл