ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com

Защита на личните данни

І. Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: ОУ "Любен Каравелов" 

Адрес:  с. Трудовец, ул. "Черковна" № 3 

Терефон:  0893615016

Електронна поща:  info-2300114@edu.mon.bg

Интернет страница: www.oulubenkaravelov.com 

ІІ. Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бел. "Проф. Цветан Лазаров" №2

Еректронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Списък от Документи