ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Проект "Подкрепа за успех"

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

Списък от Документи